Text page

Privacy beleid

HANDVEST BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het handvest heeft tot doel u te informeren over de rechten en vrijheden die u kunt doen gelden ten aanzien van het gebruik dat wij maken van uw persoonsgegevens en beschrijft de maatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

Garage Grommen Bv is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het beheer van de website. Deze verwerking gebeurt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de toepasselijke Europese regelgeving.

 1. Doel van de verwerking en types verzamelde gegevens

  Bij uw bezoek aan de website kunt u ons bepaalde persoonsgegevens, zoals naam en voornaam, verstrekken om van de geboden diensten gebruik te maken.

  In het bijzonder, kunnen wij bepaalde van uw persoonlijke gegevens verzamelen voor externe communicatiedoeleinden, met name om te reageren op uw vragen om informatie en om een beter inzicht te verwerven in uw verwachtingen. In onze online-formulieren zijn de verplichte velden aangeduid met een sterretje. Bij gebreke aan antwoord op de verplichte vragen, zullen wij u de gevraagde dienst(en) niet kunnen verstrekken.

  Uw persoonsgegevens zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de hierboven of in de verzamelformulieren beschreven doeleinden. Ze worden maar bewaard gedurende de tijd die nodig is om die doeleinden te verwezenlijken.

 2. Ontvangers van de gegevens

  Uw persoonsgegevens kunnen uitsluitend worden doorgegeven aan bepaalde afdelingen van de verantwoordelijke voor de verwerking of zijn rechtstreekse of onrechtstreekse dochterondernemingen, alsook aan bepaalde partners, onafhankelijke distributeurs of onderaannemers.

  Indien u een commentaar indient dat bestemd is om online te worden geplaatst, kunnen wij ons bovendien genoodzaakt zien om bepaalde van uw persoonsgegevens op de website bekend te maken. Rekening houdend met de eigenschappen van het internet, met name de vrije toegankelijkheid van de verspreide informatie en de moeilijkheid, of zelfs onmogelijkheid, om het gebruik dat derden daarvan zouden kunnen maken te controleren, wijzen wij u erop dat u zich kunt verzetten tegen een dergelijke verspreiding door ons te contacteren zoals beschreven in artikel 5 hieronder.

  Garage Grommen Bv geeft geen persoonsgegevens door buiten de Europese Economische Ruimte in het kader van de activiteiten van de website tenzij uitdrukkelijk vermeld.

 3. Beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens

  Garage Grommen Bv neemt passende maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen en met name om te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd of dat onbevoegde derden er toegang toe krijgen.

 4. Beheer van cookies

  Wanneer u de website bezoekt, kan het bedrijf een "cookie" op uw computer plaatsen. Een cookie is een bestandje dat het mogelijk maakt gegevens betreffende uw surfgedrag op de website te registreren (bv. bezochte pagina's, datum en tijdstip van raadpleging, gevolgde links) en zo uw bezoeken te vergemakkelijken door u eenvoudiger en sneller te identificeren en u vlot toegang te geven tot de gewenste pagina’s. U kunt de op uw computer geïnstalleerde “cookies” te allen tijde verwijderen, u verzetten tegen de registratie van nieuwe “cookies” en een melding ontvangen voordat een nieuwe cookie wordt geïnstalleerd door uw browser te configureren. Raadpleeg de helpsectie van uw browser voor meer informatie over hoe u deze functies kunt in- of uitschakelen. Wij wijzen u erop dat als u een “cookie” verwijdert of u zich verzet tegen de installatie van cookies op uw computer, het mogelijk is dat u sommige van onze diensten niet zult kunnen gebruiken.

 5. Uw rechten

  Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992, hebt u een recht van toegang, raadpleging, wijziging, rechtzetting en schrapping van uw persoonsgegevens. U kunt vragen dat de u betreffende persoonsgegevens u in een toegankelijke vorm worden bekendgemaakt. Tevens kunt u zich verzetten tegen de verwerking en de verspreiding van uw persoonsgegevens. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om ieder verzoek te weigeren dat als misbruik zou worden beschouwd. Overeenkomstig de toepasselijke wetten hebt u het recht om uitdrukkelijk in te stemmen met commerciële prospectie per e-mail, fax of automatische oproepmachine.

  Om uw rechten uit te oefenen of informatie te verkrijgen, kunt u zich richten via e-mail aan garage.grommen@telenet.be